چشم‌انداز و مأموریت

چشم‌انداز

ایجاد باور به تاثیر مثبت، قابل توجه و محسوس ریاضیات در زندگی تک تک شهروندان تهرانی

مأموریت

ارتقای سطح زندگی افراد با تکیه بر تاثیر ریاضیات در

  • میزان تفکر و تمرکز افراد در تصمیم‌گیری‌ها و مسائل پیش‌رو
  • استفاده از آمار مستدل و مستند در مواجهه با چالش‌های روزمره
  • مواجهه‌ی کمتر با بحران‌ها و عبور با آسیب کمتر از بحران‌های احتمالی پیش‌آمده
  • ایجاد روحیه‌ی پرسشگری