اعضای هیأت امنای خانه

اعضای حقوقی
مجتبی عبداللهی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران - رئیس هیئت امنا
محمد روشنی مدیر کل اداره آموزش و مشارکت‌های اجتماعی - دبیر و جانشین رئیس
  رئیس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
  رئیس انجمن ریاضی ایران
  رئیس انجمن آمار ایران
  نماینده دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
  رئیس انجمن معلمان ریاضی ایران
  نماینده دانشگاه آزاد اسلامی
سهیل سلیمیان خزانه‌دار

 

اعضای حقیقی
آیت الله ایزدیان دبیر ریاضی آموزش و پرورش
اسماعیل بابلیان استاد دانشگاه خوارزمی
مهدی بهزاد استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
احمد پارسیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران
علی رجالی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مانی رضایی -
زهرا گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی نجفی استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف
امید نقشینه ارجمند استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر