سخنرانی پایون XIV - فرآیندهای تصادفی در کیهان

ارائه‌دهنده: فرنیک نیک‌اختر

در کیهان و جهان پیرامون ما، ساختارهای بزرگ‌مقیاس بسیاری همچون کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی مشاهده می‌شود و یکی از اولین سوال‌هایی که ممکن است هر ذهن کنجکاو و علم‌پیشه‌ای را به خود مشغول کند این است که ویژگی‌های آماری این ساختارهای عظیم، همچون توزیع جرمی یا توزیع فضایی، چگونه است؛ بررسی این مساله که در کیهان چه تعداد از هرکدام از این اجرام وجود دارد و این اجرام در کدام نواحی از عالم هستی بیش‌تر مشاهده می‌شوند. پاسخ به این سوال‌ها موضوع اصلی این پایون تاک است و خواهیم دید که مدل‌هایی که از ریاضیات فرآیندهای تصادفی برای تحلیل چنین سؤالات آماری بهره می‌برند، به چه نتایجی در مورد آمار ساختارهای کیهانی دست یافته‌اند.

چهارشنبه 23 اسفند، ساعت 19 - باشگاه پایون