سخنرانی پایون VIII - پایون، کایون، میون! سنگ، کاغذ، قیچی با ذرات

ارائه‌دهنده: سینا رسولی

زمانی که می‌گویید "حتی یک ذره هم فیزیک را دوست ندارم!" آیا می‌دانید چه‌قدر این علاقه‌ی شما کوچک است؟ فیزیک ذرات به کمک شما می‌آید تا میزان علاقه‌ی کم خود را بهتر بشناسید! بله، فیزیک حتی به متنفرین خود هم کمک می‌کند!
پس از این سخنرانی، شما نه تنها تفاوت نخود و ذره را می‌فهمید، بلکه در مورد بارهای کوانتومی ذرات هم چیزهایی خواهید دانست!

چهارشنبه 2 اسفند، ساعت 19 - باشگاه پایون