‫ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری سومین "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی"‬‬‬‬‬‬‬

ﺧﺎﻧﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی" را در آبانﻣﺎه سال 1394 ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اداره ﻛﻞ ‬‬‬‬‫آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻛرد. ‫اﻳﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آزﻣﻮنﻫﺎی ای‪-‬ﻟﻴﻤﭙﻴﺎد که در ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد، شکل گرفت. ‬اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ‫ﻣﻌﻤﻮل در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪاد کمی ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺳؤاﻻت آن غالباً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی ‪،ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖﺳﺎزی ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ. خانه ریاضیات در آذر ماه سال 96 سومین دوره پیکار را در دانشگاه شریف برگزار کرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.

اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮﮔﺰاری

‫ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس‪ ،‬ﺗﻚ ﺑﻌﺪی ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در دﻧﻴﺎی واقعی، انگیزه‌ای بود برای طراحی این آزﻣﻮن. افزایش روﺣﻴﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ هدف دیگری بود که برگزارکنندگان پرش به آن توجه دارند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

برگزاری آزمون

سؤالات سومین دوره پیکار ریاضیات شهری مرتبط با شبکه آب‌رسانی شهری بود. آزمون در روز پنج‌شنبه 9 آذر 1396 از ساعت 9 تا 17 با حضور 110 تیم دانش‌آموزی 3 نفره از مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد.

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگﻫﺎ‬‬‬‬

‫از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻳﻜﺘﺎ ﻧﺒﻮدن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﭘﺎسخ‌هاﺳﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ، ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﻨد، ﺗﺨﻤﻴﻦﻫﺎی ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ واﻗﻊ و اﻳﺪهﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدی از اﻣﺘﻴﺎز وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ و اﻫﺪا ﺗﻨﺪﻳﺲ ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی‬‬‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﭘﻴﻜﺎر روز پنج‌شنبه 23 آذر ماه در خانه ریاضیات تهران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ﻣﺮاﺳﻢ شامل ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دکتر صلواتی، از اعضای تیم علمی آزمون، و دﻛﺘﺮ‬ فروغمند از دانشگاه صنعتی شریف بود. در ادامه دکتر شعبانی توضیحات مختصری در مورد سؤالات، اهداف پیکار و نحوه تصحیح پاسخ‌برگ‌ها ارائه کرد. در نهایت با اهدای تندیس از تیم‌های برگزیده تقدیر شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ برای دیدن فیلم‌ سخنرانی‌های اختتامیه به انتهای این صفحه مراجعه کنید.

 تیم‌های نامزد دریافت تندیس سومین دوره پیکار ریاضیات شهری

 1. تیم 007 از مدرسه فرزانگان 1
 2. Barely managing از مدرسه فرزانگان 1
 3. تیم دوست‌داران ریاضی از مدرسه شهید بابایی قزوین
 4. تیم فرزانگان از مدرسه فرزانگان 5
 5. تیم فضای باناخ از مدرسه علامه طباطبایی

سه تیم برگزیده

 1. تیم دوست‌داران ریاضی از مدرسه شهید بابایی قزوین
 2. تیم فرزانگان از مدرسه فرزانگان 5
 3. تیم فضای باناخ از مدرسه علامه طباطبایی

تیم علمی برگزارکننده پیکار

 • سعید شعبانی رکن‌وفا، خانه ریاضیات تهران
 • مصطفی سیادت موسوی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
 • کسری علیشاهی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
 • امید نقشینه ارجمند، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیم اجرایی

 • آریا صادقی
 • فاطمه صفی‌نژاد
 • وحید شمس‌الدینی
 • مهدیس فروغی
 • حامد کریمی
 • یاسمین محصولی
 • سعید مشایخی
 • کیمیا هاشمی
 • سرور هرمزدزاده

 با سپاس از زحمات:

دکتر احمد پارسیان، دکتر امیر دانشگر، دکتر مجید میرزاوزیری، حسن خورشیدی، سامیه توحیدی، حمید فراهانی، مریم جعفرآبادی و سایر عزیزانی که ما را در برگزاری پرش یاری کردند.

 

فیلم سخنرانی‌های اختتامیه:

قسمت اول:

 
قسمت دوم:
 
قسمت سوم:
 
قسمت چهارم:
 
قسمت پنجم:
 
قسمت ششم: