اتاق معلم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط استادان آموزش ریاضی و معلمین خوش‌فکر و با سابقه، محیطی را برای بحث و تبادل نظر و حمایت از ایده‌های آموزشی معلمین فراهم می‌کند. مهیا کردن بستری برای ارائه و بحث نظرات گروه‌های مختلف فعال در زمینه آموزش ریاضی که منجر به رشد در فضای تضارب آرا می‌شود از دیگر اهداف اتاق معلم است.