اتاق دانش‌آموز با هدف انجام فعالیت‌هایی به منظور آشتی دادن دانش‌آموزان با دانش ریاضیات شکل گرفته است. این فعالیت‌ها شامل کارگاه‌های آموزشی تعاملی، مسابقات و همایش‌های دانش‌آموزی است. برنامه‌های نیم‌روزه آشنایی با خانه ریاضیات از دیگر فعالیت‌های این اتاق است.

‫ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری سومین "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی"‬‬‬‬‬‬‬

ﺧﺎﻧﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی" را در آبانﻣﺎه سال 1394 ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اداره ﻛﻞ ‬‬‬‬‫آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻛرد. ‫اﻳﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آزﻣﻮنﻫﺎی ای‪-‬ﻟﻴﻤﭙﻴﺎد که در ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد، شکل گرفت. ‬اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ‫ﻣﻌﻤﻮل در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪاد کمی ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺳؤاﻻت آن غالباً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی ‪،ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖﺳﺎزی ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ. خانه ریاضیات در آذر ماه سال 96 سومین دوره پیکار را در دانشگاه شریف برگزار کرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.

اختتامیه سومین پیکار ریاضیات شهری

اختتامیه سومین پیکار ریاضیات شهری در روز پنج‌شنبه 23 آذر 1396 از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات خانه ریاضیات تهران برگزار می‌شود.

به دلیل محدود بودن ظرفیت سالن، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در پرش برای حضور در این برنامه باید ثبت‌نام کنند.

لطفاً اگر مطمئن هستید در مراسم شرکت می‌کنید، ثبت‌نام کنید. برنامه مراسم ضبط شده و روی سایت خانه قرار خواهد گرفت.

جزئیات برنامه به شرح زیر است:

درباره برگزاری پیکار ریاضیات شهری

زمان: پنج‌شنه 9 آذر 1396، ساعت 8:30 تا 17.

مکان: دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان سلف، طبقه همکف.

اگر ثبت‌نام کرده‌اید و نام تیم‌تان در لیست زیر نیست؛ لطفا فردا از ساعت 9 تا 16 با شماره‌های خانه ریاضیات (88052521 و 88604004) تماس بگیرید.

سومین دوره پیکار ریاضیات شهری

سومین دوره «پیکار ریاضیات شهری (پرش)» 9 آذر ماه 1396 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. پرش یک مسابقه ترویجی با موضوع مدل‌سازی ریاضی و کاربرد ریاضیات در مسائل واقعی برای دانش‌آموزان نهم تا دوازدهم است. سؤال پرش صورت نسبتا ساده شده‌ای از يك مسئله واقعی در دنيای اطراف ماست كه دانش‌آموزان بايد قدم به قدم با سوال پيش بروند و بتوانند مدل‌سازی و تحليل درستی از صورت مسئله داشته باشند. دانش‌آموزان در قالب گروه‌های سه نفره در زماني حدود 7 ساعت بر روي تك سؤال پرش کار می‌کنند.

ثبت‌نام پاییز ۱۳۹۶ کارگاه‌های اتاق دانش‌آموز

کارگاه بازی‌های فکری و آموزشی

در این دوره‌ها فعالیت اصلی و ابزار آموزش، بازی و معماست. مدرس این دوره با تغییر در بازی‌هایی مختلف و اجرای آن‌ها در پی افزایش دقت و تمرکز، افزایش دید و استدلال هندسی،  تعامل گروهی، افزایش قدرت حل مسأله، آشنایی با روش منطقی استدلال است. کارگاه‌های بازی‌های فکری در دو سطح برگزار می‌شود، دوره کارگاه 8 جلسه‌ای است: سطح یک: پیش‌دبستانی و اول ابتدایی، پنج‌شنبه‌ها 15 تا 16:30. سطح دو: دوم، سوم و چهارم ابتدایی، پنج‌شنبه‌ها 15 تا 16:30. شروع کلاس‌ها از تاریخ 13 مهر است. هزینه‌ دوره 120000 تومان است.