سومین همایش دانشجویی «ریاضیات سرطان»

سرطان پدیده‌ای است که در آن رفتارهایی بسیار پیچیده، و حتی به ظاهر هوشمندانه، مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین امیدها برای حل مشکل سرطان، ریاضی‌دان‌هایی هستند که تلاش می‌کنند با شناخت هرچه بیش‌تر سرطان و رفتار آن، به مبارزه با این پدیده بپردازند.

دومین همایش دانشجویی «ریاضیات به عنوان یک زبان»

خانه ریاضیات تهران دومین همایش دانشجویی خود را با عنوان «ریاضیات به عنوان یک زبان» را در تاریخ پنج‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت، هم‌زمان با روز ملی ریاضیات، از ساعت 10 تا 12:30 برگزار می‌کند. 

سخنرانان

دکتر ضیاء موحد، انجمن حکمت و فلسفه ایران
دکتر سیاوش میرشمس شهشهانی، دانشگاه صنعتی شریف

اولین همایش دانشجویی «ریاضیات خوب چیست»

خانه ریاضیات تهران اولین همایش دانشجویی «ریاضیات خوب چیست؟» را در تاریخ پنج‌شنبه 20 آبان از ساعت 9 تا 17 برگزار می‌کند. این همایش شامل پنج سخنرانی با موضوعات مختلف در رشته‌ی ریاضیات است. مخاطبین این برنامه دانشجویان کارشناسی هستند. سخرانان این همایش عبارتند از:

سخنرانی پایون XX - آلودگی کیلویی چند

در بازار هرکیلو آلودگی چند تومان یا چند دلار مبادله می‌شه؟

روز جهانی بردگیم

شاید باورتون نشه اما این یک رسم هر ساله است !
توی این روز آدم‌ها توی جاهای مختلفی روی کره زمین دور هم جمع می‌شن و هم‌بازی‌ تصادفی پیدا می‌‌کنن و می‌شینن به بازی.
پایون هم برای اینکه سهم کوچیکی توی برگزاری همچین روزی داشته باشه، جمعه ۷ اردیبهشت از ساعت ۱۲ تا ۲۳ میزبان شماست.

پنجمین همایش دانشجویی خانه ریاضیات تهران - «هندسه محاسباتی»

خانه ریاضیات تهران پنجمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «هندسه محاسباتی» در تاریخ پنج‌شنبه 6 اردیبهشت، از ساعت 15 تا 18:30 برگزار می‌کند. 

‫ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری سومین "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی"‬‬‬‬‬‬‬

ﺧﺎﻧﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی" را در آبانﻣﺎه سال 1394 ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اداره ﻛﻞ ‬‬‬‬‫آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻛرد. ‫اﻳﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آزﻣﻮنﻫﺎی ای‪-‬ﻟﻴﻤﭙﻴﺎد که در ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد، شکل گرفت. ‬اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ‫ﻣﻌﻤﻮل در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪاد کمی ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺳؤاﻻت آن غالباً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی ‪،ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖﺳﺎزی ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ. خانه ریاضیات در آذر ماه سال 96 سومین دوره پیکار را در دانشگاه شریف برگزار کرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.

چهارمین همایش دانشجویی خانه ریاضیات تهران - «علوم کامپیوتر نظری»

خانه ریاضیات تهران چهارمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «علوم کامپیوتر نظری» در تاریخ پنج‌شنبه 12 بهمن، از ساعت 14:15 تا 18 برگزار می‌کند. 

افتتاحیه باشگاه پایون

روز جمعه، 22 دی ماه 1396، «باشگاه پایون» گشوده خواهد شد. - این عبارت ساده، همه‌ى حرفی است که می‌خواهیم بزنیم و همه کاری است که می‌خواستیم به انجام برسانیم. «باشگاه» جایی است برای «بودن» آدم‌ها و حرف‌ها و فکرها و ایده‌ها و کارها و گفتگوها و بحث‌ها. این که یک باشگاه، چه جور باشگاهی است، بیش از همه وابسته است به آدم‌هایی که عضو آن باشگاه‌اند. آنچه می‌ماند، محیط و فضا و امکاناتی است که آن جای فیزیکی برای بودن آدم‌ها فراهم آورده است. ما تا اینجا، تمام تلاشمان را کرده‌ایم برای ساختن این فضا و آماده بودن آن؛ پس از این هم به تلاشمان ادامه خواهیم داد.

چهارمین همایش دانشجویی «علوم کامپیوتر نظری»

خانه ریاضیات تهران چهارمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «علوم کامپیوتر نظری» در تاریخ پنج‌شنبه 30 آذر، از ساعت 14:15 تا 18 برگزار می‌کند. 

Pages

Subscribe to خانه ریاضیات تهران RSS